הסכם קבלת שירותים

בין: אבולוציה וי.איי.פי בע”מ ח.פ 514869387

(להלן: “החברה”) מצד אחד

ובין: שוכר השירות

(להלן: “הלקוח”) מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירותי אינטרנט,

והואיל והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מן החברה,

והואיל וקבלת שירותי אינטרנט מן החברה מותנית בהסכמה לאמור להלן,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

בהצטרפות ללקוחות החברה, ועם קבלת שירותיה, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של חברת אבולוציה VIP . תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

כללי:
משתמש נכבד, בטרם תוכל ליהנות משירותינו, עליך לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש (להלן: “התקנון” ו/או “התנאים”) ולחתום כי קראת, הבנת והנך מסכים הסכמה מוחלטת וגמורה לתקנון ולתנאים – ללא כל סייג ו/או תנאי ו/או טענה מצדך.

הסכמתך לתקנון ולתנאים מהווה תנאי בסיסי ויסודי למתן שירותי אירוח ואחסון אתרים, וכן ליתר השירותים הנלווים (להלן: “השירותים”) אותם אתה מעוניין לקבל מאתנו בהתאם להזמנתך (להלן: “הזמנת השירות”).

חתימתך הדיגיטלית על התקנון והתנאים תהווה הסכמה חד-משמעית לתקנון, לתנאים ולכך כי תעשה שימוש בשירותים בכפוף להוראות החוק. ללא חתימתך על התקנון והתנאים, לא ייכרת הסכם מחייב בינך ובין בעל האתר וספק השירות, חברת tאבולוציה VIP בע”מ (להלן: “החברה” ו/או “בעל האתר”).
בכל הפרה של התקנון ו/או התנאים ו/או הוראות הדין, רשאית החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או להשעות ו/או למחוק חשבון משתמשת ו/או למנוע גישה ו/או לחסום כל משתמש מלעשות שימוש בשירותי החברה, ללא כל התראה מוקדמת ומבלי שיוכל המשתמש לטעון כל טענה, לדרוש פיצוי, שיפוי או החזר (להלן: “הסנקציות”).
אין בתנאי התקנון כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
חתימתך על התקנון והתנאים מהווה הסכמה מפורשת להצטרפותך לרשימת התפוצה של החברה, כך שתוכל החברה לשגר אל פרטי ההתקשרות שהזנת – הודעות ו/או דברי פרסומת כמשמעות הדבר בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 וליתר סעיפיו. בכל עת, תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות משלוח הודעת הסרה כתובה שתיכלל בהודעות ו/או בדברי הפרסומת שישלחו אליך.

התקנון והתנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לכל המינים.

אחסון אתרים:
1. על מנת ליהנות משירות אחסון האתרים של החברה עליך לספק לחברה פרטי התקשרות עדכניים ואמתיים, לרבות כתובת דואר-אלקטרוני עדכנית חיצונית לכתובת האתר (ר’ לדוגמה: כתובת Gmail), וזאת למטרת יצירת קשר עמך אף במקרים של הטלת סנקציות על המשתמש ו/או בכל מקרה אחר.
2. באחריותך הבלעדית לוודא שפרטי ההתקשרות עמך, לרבות כתובת דואר-אלקטרוני חיצונית, עדכניים בכל עת.
3. מסירת פרטים כוזבים מהווה לבדה עילה לנקיטת סנקציות כנגד המשתמש, ללא התראה מוקדמת. יתר על כן, מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות כדי עבירה על החוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לרשויות המתאימות בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים.
4. לאחר חתימתך על התנאים, והסדרת התשלום לחברה עבור השירות, תתקין החברה ותחזיק את אתרך על-גבי שרתיה ו/או על-גבי מחשביה (להלן: “האתר”) והכל בכפוף לקיום כלל ההתחייבויות מצדך מכוח התקנון והמשך תשלום סדיר מכוח הזמנת השירות.
5. באם האתר מאוחסן על שרתי חברה אחרת, תעשה החברה מאמצים סבירים, כשירות למשתמש בלבד, על מנת להעביר את האתר על נתוניו מהחברה האחרת אל שרתי ומחשבי החברה. החברה אינה אחראית למשך הזמן ו/או לאובדן נתונים ו/או לכל נזק שיגרם למשתמש מהעברת אתר ו/או נתונים מחברה אחרת.
6. העלאת תכנים לאתר ועדכון התכנים תתבצע באמצעות המשתמש ועל אחריותו הבלעדית – באמצעות שם משתמש וסיסמה אשר יוקצו על-ידי החברה ויאפשרו למשתמש גישה אל לוח השליטה של האתר. באחריות המשתמש לוודא כי שם המשתמש והסיסמה חסויים מפני מי שאינו מורשה מטעם המשתמש.
7. החברה מאפשרת למשתמש אחסון אתר ללא הגבלת נפח ו/או הגבלת תעבורה, בשימוש סביר ובכפוף למדיניות מגבלות האחסון השיתופי של החברה אשר תקבע על-ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובאופן שתשתנה המדיניות מעת לעת בהתאם לצרכי החברה ושיקוליה הבלעדיים.
8. כחלק ממדיניות החברה לעניין שימוש סביר, לא תאפשר החברה אחסון קבצים מסוג iso ועותקי cd אחרים, קבצי גיבוי מכווצים כגון zip, rar בגודל של מעל ל-300mb לסך כל הקבצים מסוג זה, קבצי וידאו מכל סוג הגדולים מ-10mb לקובץ ו-300mb לסך כל הקבצים מסוג זה.
9. חשבונות המכילים מעל 20,000 קבצים ו/או שגודלם מעל 5GB ימשיכו לפעול כרגיל, אך לא יגובו.
10. חשבון משתמש אחד יוגבל ל-20 Concurrent Connections, ל-20 Processes , ול-20 Threads (להלן: “המכסה”). ככל שיחרוג המשתמש מהמכסה, תוצג באתר ההודעה Resource limit reached.
11. חשבון משתמש אחד יוגבל לכמות זיכרון RAM בסך 356mb (להלן: “מכסת הזיכרון”). ככל שיחרוג המשתמש ממכסת הזיכרון, תוצג באתר הודעת שגיאה מסוג PHP.
12. חשבון משתמש אחד יוגבל לכמות CPU בסך 25% מליבת מעבד אחת (להלן: “מכסת מעבד”). ככל שיחרוג המשתמש ממכסת המעבד, תוצג באתר הודעת שגיאה מסוג Internal Server Error.
13. חשבון משתמש אחד יוגבל לרוחב הפס החודשי אשר רכש בהתאם לחבילת האירוח (להלן: “מכסת רוחב הפס”). בכל מקום בו יחרוג המשתמש ממכסת רוחב הפס, שומרת לעצמה החברה את הזכות לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין החריגה מרוחב הפס. למשתמש הזכות להודיע לחברה בכתב כי אינו מעוניין בחיובים נוספים בגין חריגה ממכסת רוחב הפס, ובמקרה זה – שומרת לעצמה החברה את הזכות להשעות ו/או להשהות את חשבון המשתמש במקרה של חריגה, עד תחילת ההקצאה הבאה או עד לרכישת מכסה נוספת על-ידי המשתמש.
14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניותה לעניין שימוש סביר ו/או מגבלות האחסון השיתופי – בכל עת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת בהודעה מוקדמת על כך ו/או בהסכמת המשתמש.
15. באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא כי חשבונו אינו חורג ממדיניות השימוש הסביר וממגבלות האחסון השיתופי של החברה. החברה אינה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהשבתת חשבון משתמש ו/או האתר ו/או הצגת הודעת שגיאה – כתוצאה מחריגה מהמכסה ו/או מכסת הזיכרון ו/או מכסת המעבד ו/או מכסת רוחב הפס.
16. למען הסר ספק, החברה לא מספקת שירותי אחסון אתרים לאתרים המשדרים וידאו בצפייה ישירה, רדיו, מוזיקה, או כל סוג של streaming אשר עלול להוות הפרה של זכויות יוצרים.
17. יודגש, שירות אחסון האתרים לא מיועד לצרכי הגשת באנרים לקמפיינים פרסומיים. הגשת באנרים כאמור מהווה הפרה יסודית של התנאים ותגרור סנקציה מידית. החברה עשויה להפעיל שרת ייעודי להגשת באנרים כאמור ועל המשתמש לפנות לשירות המשתמשות של החברה לשם קבלת השירות הנ”ל.
18. החברה מפעילה הסדר משווקי משנה מורשים אשר רוכשים שטחי אחסון ייעודיים ומשווקים אותם למשתמשותיהם (להלן: “ריסלר” ו/או “משווק המשנה”). משווקי המשנה אחראיים לשירות משתמשותיהם, לתוכן המאוחסן באתרי משתמשותיהם, לפעולות משתמשותיהם ולעמידת משתמשותיהם בתקנון ו/או בתנאים.
19. הפרת התקנון ו/או התנאים על-ידי משתמשות משווקי המשנה – דינו כהפרת התקנון ו/או התנאים על-ידי משווק המשנה עצמו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל סנקציות על משווק המשנה ו/או על משתמשותיו.
20. משתמשות משווקי המשנה אשר יפנו לשירות המשתמשות של החברה יופנו למשווקי המשנה לצורך קבלת טיפול. ואולם, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או להשהות ו/או להקפיא ו/או לנקוט בכל סנקציה, הן בנוגע לחשבון משתמש משווקי המשנה והן בנוגע לחשבון משווק המשנה עצמו – וזאת עד שימצה משווק המשנה את אחריותו כלפי המשתמש או כלפי החברה.
21. אין בהטלת סנקציות על חשבון משווק המשנה ו/או משתמשותיו בכדי להוות עילה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר כספי מכל סוג.
אבטחת מידע:
22. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפס סיסמאות ו/או להשבית את השירות לפרקי זמן סבירים על מנת לבצע פעולות אחזקה, תחזוקה, ביקורת שרתים, פעולות אבטחה וכיוצ”ב. האמור לעיל הכרחי לצרכי תחזוקה שוטפת, ואין באמור כדי להוות עילה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר כספי מכל סוג.
23. למען הסר ספק, האחריות לאבטחת האתר, אבטחת המידע באתר, גיבוי התכנים, שימור התוכן והמידע בו, מניעת גישה לאתר מבלתי מורשים, אבטחת קוד המחשב של האתר ויתר פעולות האבטחה הנדרשות, מוטלות על המשתמש בלבד ועליו לנקוט בכל פעולה בכדי להגן ולאבטח את האתר והנתונים בו, לרבות התייעצות עם מומחה אבטחת רשת וכיוצ”ב.
24. החברה מפעילה, כשירות למשתמש בלבד ולפנים משורת הדין, שירות גיבוי אתרים הכפוף למדיניות החברה ולמגבלות טכנולוגיות שונות. כאמור בס’ לעיל, החברה אינה אחראית לכשל בגיבוי מכל סוג שהוא וכפועל יוצא, לכל נזק שיגרם לאתר ו/או למשתמש ו/או למאן דהו, במישרין או בעקיפין. האחריות לגיבוי האתר והתכנים שעליו מוטלת על כתפי המשתמש בלבד!
25. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או עילה לתביעה כנגד החברה לעניין אבטחת האתר ו/או גיבוי התוכן כמפורט דלעיל. כל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים, יחול על המשתמש בלבד. משכך, חזקה כי המשתמש התייעץ עם מומחה מתחום אבטחת המידע ו/או שכר את שירותיו עובר להתקשרותו עם החברה וקבלת שירותיה.
26. במידה ואתר המשתמש כולל שירות סליקת כרטיסי אשראי, על המשתמש לוודא כי האתר עומד בתקנים המחמירים לעניין זה – תקן PCI dss.
27. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בסנקציות נגד משתמש ו/או אתר אשר אינו עומד בתקנים המחמירים לעיל ו/או המכיל פרצות אבטחה מכל סוג אשר עלולות לסכן את משתמשי האתר, את החברה או צדדים שלישיים – וזאת ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או עילה לתבוע את החברה או לדרוש ממנה דבר.
תכנים אסורים:
28. בראשית הדברים יודגש, כי האחריות על תכני האתר חלה על המשתמש בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בגין אותם תכנים, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למאן דהו כתוצאה מאותם תכנים.
29. המשתמש מתחייב בזאת שלא לכלול באתר תכנים אשר מוגדרים בתקנון זה כתכנים אסורים כמו גם תכנים אחרים שאסורים מכוח כל דין וחוק במדינת ישראל, שאם לא כן – יהא חשוף לסנקציות מצד החברה וכן להליכים משפטיים על פי כל דין.
30. בפרק זה – “תכנים אסורים”:
1. שירותי streaming למיניהם לרבות אלו אשר יש בהם להפר זכויות יוצרים – כגון צפייה ישירה בסרטים, סדרות, ערוצים ותכנים דומים, שידור רדיו ומוזיקה מכל סוג המוגנים בזכויות יוצרים.
2. הגשת באנרים לקמפיינים פרסומיים, להוציא שירותים ייעודיים של החברה.
3. משלוח דברי פרסומת שאינם עומדים בתנאי חוק התקשורת, לרבות הודעות spam או פרסום מודעות spam מכל סוג שהוא.
4. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לעודד, לפרסם ולהפיץ משחקים אסורים ו/או הימורים בלתי חוקיים ו/או הגרלות ו/או שיטות ‘פירמידה’ האסורים בדין הישראלי.
5. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפגוע בזכויות קנייניות של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים למיניהם וכיוצ”ב.
6. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי להוות “עבירת מחשב” – לרבות חדירה לחומר מחשב, העברה או שימוש בווירוסים, תוכנות עויינות, תוכנות זדוניות, רוגלות, סוסים טרויאניים, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים שיש בהם כדי להזיק ודומיהם.
7. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו עבירה על החוק ו/או על דין מדיני מדינת ישראל ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או ברגשות ציבור מסוים מן הציבור.
8. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפגוע בפרטיותו של אחר, לרבות פרסום שמו, פרטיו האישיים, פרטי התשלום שלו וכיוצ”ב.
9. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפרסם את זהותם של קטינים, לרבות תמונתם, שמם, פרטיהם, מענם או כל דרך התקשרות עימם – למעט פרסומים שנעשו על פי כל דין ובהסכמת האפוטרופוס החוקי של הקטין.
10. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לעודד, להנחות, לתמוך, לסייע לעבירה פלילית ו/או לכל עבירה על פי כל דין מדיני מדינת ישראל, לרבות דיני לשון הרע, פגיעה בפרטיות, צווים משפטיים, איסור פרסום, הוראות הצנזורה וכיוצ”ב.
11. כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפרסם, להפיץ או להציג תוכן פורנוגרפי מכל סוג שהוא.
12. כל תוכן ואו מעשה אשר לדעת החברה, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, הינו גס, מאיים, גזעני, פוגעני, מטריד, מנוגד לתקנת הציבור ולסדר הטוב, לרבות כל תוכן אשר עלול להוות עילה לתביעה אזרחית ו/או להליכים פליליים ו/או בניגוד לכל חוק ודין במדינת ישראל.
13. כל תוכן ו/או מעשה המנוגד לכללי השימוש הראויים ברשת האינטרנט, בכפוף למדיניות החברה, ולשיקול דעתה הבלעדי.
14. לעניין תכנים אסורים, דין מחדל המשתמש כדין “מעשה” לכל דבר ועניין.
31. החברה רשאית להטיל על המשתמש את מלוא התשלום ו/או ההוצאות ו/או השיפויים ו/או הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהפרת המשתמש את הסעיפים לעיל – לרבות הוצאות בגין פעולות טכניות, שעות עבודת מתכנת, עלויות משפטיות שונות ובכללן שכר-טרחת עורך-דין.
32. המשתמש יהא האחראי היחיד והבלעדי לכל נזק שנגרם למאן דהו, לרבות לחברה עצמה, כתוצאה מהפרתו את התקנון ו/או התנאים בכלל, והפרת פרק ‘תכנים אסורים’ בפרט.

שירותים נלווים:
33. הוראות התקנון והתנאים שפורטו לעיל, יחולו במלואם, ללא סייג, על כלל השירותים הנלווים שמספקת החברה, הן בהווה והן בעתיד.
34. החברה מספקת לקהל משתמשותיה מגוון שירותים נלווים, חלקם בתשלום וחלקם כשירות משתמשות חינמי – הכול כפי שיפורט בהזמנת השירות.
35. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף השירותים הנלווים, כמו גם את תעריף השירותים הנלווים, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתזדקק להסכמת המשתמש.
36. כל שירות אשר ניתן למשתמש כשירות חינמי וללא עלות נוספת, ניתן למשתמש as is והחברה אינה אחראית למהימנות השירות, טיבו או לכל אספקט הקשור בו. ר’ למשל – שירות גיבוי התכנים הנלווה לשירות אחסון האתרים, אשר החברה אינה אחראית לטיבו ו/או לכל שימוש בו לרבות אבדן תכנים, שיבוש תכנים וכל אשר נובע הימנו. השימוש בשירותים החינמיים הנלווים הינו על אחריות המשתמש בלבד.
37. החברה מפעילה שירותי דואר אלקטרוני, בנפח ובהיקף כפי שנקבע בהזמנת השירות (להלן: “שירות דוא”ל”).
38. המשתמש מצהיר בזאת, שידוע לו כי שימוש בשירות דוא”ל ייעשה בכפוף לתנאי התקנון לעיל, כמו גם לתנאים שיפורטו כדלקמן:
1. אין להשתמש בשירות הדוא”ל למטרת משלוח “דואר זבל” (spam), מכתבי שרשרת ושאר מרעין, בניגוד להוראות חוק התקשורת ו/או כל חוק אחר. משלוח דבר פרסום באמצעות שירות הדוא”ל שייעשה בניגוד לחוק יגרור סנקציות מצד החברה וכן יחייב את המשתמש בפיצוי החברה בגין כל נזק שיגרם לה.
2. אין להשתמש בשירות הדוא”ל למטרת הפצה של תכנים אסורים כהגדרתם בתקנון זה, לרבות דברי לשון הרע, איום, פורנוגרפיה, פגיעה בפרטיות, עידוד לביצוע עבירות על החוק, כל חומר, הן בגוף ההודעה והן בקובץ מצורף שיש בו כדי להוות עבירת מחשב וכיוצ”ב.
3. אין להשתמש בשירות הדוא”ל במטרה ו/או תוך יצירת מצגי שווא, הטעיית אדם, הזדהות או התחזות לאדם אחר וכיוצ”ב.
4. אין להשתמש בשירות הדוא”ל במטרה ו/או תוך פגיעה בזכויות יוצרים, בקניין רוחני ו/או בכל זכות אחרת של צד שלישי.
5. אין להשתמש בשירות הדוא”ל במטרה ו/או תוך פגיעה בשירותי מחשב או דוא”ל של צד שלישי, לרבות החברה עצמה.
6. כל משתמש מוגבל למשלוח 500 הודעות לשעה בלבד. חריגה מהאמור תוביל לכשל בשירות והחזרת ההודעות אל השולח.
7. כל משתמש מוגבל למשיכת 60 pop3 לשעה בלבד עבור כל דומיין המוגדר בחשבון.
8. כל משתמש מוגבל ברשימת דיוור בסך 5,000 נמענים. פנייה לרשימות דיוור ארוכות יותר תינתן באמצעות פניה לחברה והסדר מיוחד בתשלום נוסף.
9. יודגש! משלוח כמות הודעות גדולה בו זמנית עלולה לגרום לחריגה ממכסת המעבד (cpu) וכפועל יוצא מכך, לשגיאות ותקלות בשירות הדוא”ל כמו גם בהודעת שגיאה באתר האינטרנט. משכך, מומלץ לשלוח הודעות דוא”ל בכמויות קטנות.
10. שליחת דוא”ל אל מעל ל- 900 נמענים ניתן לבצע אך ורק בין 24:00 ל- 6:00 בבוקר, קרי מחוץ לשעות העומס.
11. יודגש! אין לשלוח הודעות דוא”ל פרסומיות לרשימות תפוצה שנרכשו מחברות חיצוניות, שכן מדובר בעבירה על הוראות חוק התקשורת.
12. אין להשתמש בשירותי משלוח דואר ישיר באמצעות SMTP משרתי אחסון אחרים. משלוח הדוא”ל ייעשה באמצעות שירות ה-SMTP של החברה בלבד.
13. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא ייעשה שימוש בדוא”ל לצרכי משלוח הודעות פרסומיות בטרם ייוועץ עם בעל מקצוע מתחום המשפט וזאת בכדי לוודא שהוא אינו עובר על הוראות חוק התקשורת וכל דין אחר.
14. המשתמש יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה, לרבות מחדל, אשר נבע משימושו בשירות הדוא”ל, לרבות תוכן ההודעות ואמיתות התוכן, הקבצים המצורפים אל ההודעות והנזקים שיגרמו למאן דהו כתוצאה משימוש המשתמש בשירות הדוא”ל.
15. החברה לא תישא באחריות, ולו המועטה ביותר, בגין כל מעשה, לרבות מחדל, אשר נבע משימוש המשתמש בשירות הדוא”ל, לרבות תוכן ההודעות, הקבצים שצורפו אליהן, כמו גם לנזקים שיגרמו למאן דהו כתוצאה מכך.
16. החברה לא תישא באחריות, ולו המועטה ביותר, בגין הפסקות בשירות הדוא”ל, אי סדרים בו, טענה של אובדן הודעות יוצאות או נכנסות, אובדן נתונים כאלו ואחרים, שימוש של אי מורשים בשירות הדוא”ל וכיוצ”ב.
17. למען הסר ספק, האחריות לאבטחת המידע בשירותי הדוא”ל, גיבוי התכנים, שימור התוכן והמידע בו, מניעת גישה מבלתי מורשים ויתר פעולות האבטחה הנדרשות, מוטלות על המשתמש בלבד ועליו לנקוט בכל פעולה בכדי להגן ולאבטח את תיבת הדוא”ל והנתונים בה.
18. החברה מפעילה, כשירות למשתמש בלבד ולפנים משורת הדין, שירות גיבוי לתיבת הדוא”ל, בכפוף למדיניות החברה ולמגבלות טכנולוגיות שונות. כאמור בס’ לעיל, החברה אינה אחראית לכשל בגיבוי מכל סוג שהוא וכפועל יוצא, לכל נזק שיגרם לשירות הדוא”ל ו/או למשתמש, במישרין או בעקיפין. האחריות לגיבוי תיבת הדוא”ל והתכנים שבה מוטלת על כתפי המשתמש בלבד!
19. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או עילה לתביעה כנגד החברה לעניין אבטחת תיבת הדוא”ל ו/או גיבוי התוכן כמפורט דלעיל. כל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים, יחול על המשתמש בלבד. משכך, חזקה על המשתמש כי התייעץ עם מומחה מתחום אבטחת המידע עובר להתקשרותו עם החברה וקבלת שירותיה.

תשלומים וחיוב המשתמש:
39. במעמד הזמנת השירות, יספק המשתמש אמצעי תשלום הרשום על שמו ו/או שיש לו הסמכות החוקית לעשות בו שימוש, לצורך חיוב כספי לטובת החברה עבור השירותים. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לעניין טיב אמצעי התשלום ולחוקיות השימוש בו.
40. שימוש המשתמש באמצעי תשלום שאין לו הסמכות החוקית לעשות בו שימוש מהווה עבירה על החוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לרשויות המתאימות בכל מקרה כאמור ואף לתבוע את המשתמש בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לה כתוצאה מכך.
41. סליקת כרטיסי אשראי תתבצע באמצעות חברה חיצונית (Tranzila). החברה החיצונית היא האחראית על אבטחת אמצעי התשלום והיא פועלת בכפוף לתקן PCI המחמיר מסוגו. החברה לא שומרת את פרטי אמצעי התשלום על שרתיה ומשכך, האחריות לשמירה על אמצעי התשלום, במישרין ובעקיפין, מוטלת כולה על החברה החיצונית.
42. כל עסקה בין החברה לבין המשתמש הינה עסקה מסוג “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן.
43. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אלא אם צוין מפורשות בהזמנת השירות כי המשתמש ייהנה מהשירות במחיר קבוע לתקופה קצובה.
44. בחתימת המשתמש על תקנון זה, מאשר הוא לחברה לחייב את אמצעי התשלום שסיפק לה באופן מתמשך ומתחדש, חודש בחודשו, עד אשר יבטל המשתמש את העסקה בהתאם לאמור בפרק “ביטול עסקה” ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.
45. אי תשלום מצד המשתמש יהוה הפרה מידית ויסודית של התקנון והתנאים. אי תשלום כאמור, יהווה עילה לנקיטת סנקציות בכפוף לתקנון זה, לצד היווצרות עילה מידית לנקיטת הליכים משפטיים מצד החברה כנגד המשתמש.
46. מוסכם בין הצדדים, כי בגין כל יום איחור בתשלום, יפצה המשתמש את החברה בסכום של 10% מדמי השימוש החודשיים, מהמועד בו היה אמור לשלם המשתמש ועד ליום התשלום בפועל. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.
47. חתימת המשתמש על תקנון זה דינה כדין חוזה על פי כל דין. משכך, במקרה של אי תשלום – מוסכם על הצדדים כי החברה תוכל לעשות שימוש בתקנון חתום זה בפני כל ערכאה משפטית, לרבות רשות ההוצאה אל הפועל, בכדי לתבוע את המשתמש בתביעה על סכום קצוב.
ביטול עסקה:
48. ביטול עסק יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן בנוגע ל”עסקה מתמשכת”.
49. הודעת ביטול עסקה על-ידי הצרכן תיעשה בכתב ותישלח אל החברה, בכפוף להצגת חשבונית או הוכחת קנייה אחרת בהתאם לחוק הגנת הצרכן (להלן: “הודעת הביטול”).
50. החברה תחדל מחיוב אמצעי התשלום של המשתמש תוך 3 ימי עסקים ממועד הודעת הביטול.
51. ככל שהודעת הביטול נמסרה לחברה לאחר שנכנסה העסקה לתוקף והחל מתן השירותים, תחדל החברה מחיוב אמצעי התשלום של המשתמש תוך 3 ימי עסקים ממועד הודעת הבית. כמו כן, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם (להלן: “דמי הביטול”).
52. ככל שהותקן ציוד קצה בביתו של המשתמש, רשאית החברה לגבות במעמד הביטול סכום של 100 ₪ עבור התקנת ציוד הקצה. על המשתמש להשיב את ציוד הקצה לחברה, כשהוא במצב תקין לחלוטין. השבת ציוד הקצה במצב תקין לחלוטין מהווה תנאי לביטול העסקה.
53. אין בביטול עסקה ובמתן הודעת הביטול כדי לפתור את המשתמש מתשלום עבור שירותים אותם צרך בפועל עד למועד חיוב אמצעי התשלום בפועל.
54. במקרה שבוצע חיוב בגין שירות עתידי, תזכה החברה את המשתמש תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, בתשלום אחד או באמצעות ביטול החיוב בכרטיס האשראי (להלן: “הזיכוי”). החברה רשאית לנכות מהזיכוי את דמי הביטול ו/או דמי ההתקנה ו/או כל תשלום המגיע לה מכוח ההסכם ועל פי כל דין.
55. לפנים משורת הדין, במקרה של אי שביעות רצון משרתי החברה, החברה תעניק למשתמש או למשווק המשנה את הזכות לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא, 30 ימים מתחילת ההתקשרות החוזית בין הצדדים (להלן: “ההחזר הכספי”). החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות דמי התקנה, דמי ניהול ותשלומים נוספים.
56. ההחזר הכספי תקף אך ורק למשתמשות אשר רכשו חבילת אחסון אתרים ולמשווקי משנה מורשים (ריסלר). ההחזר הכספי אינו תקף בנוגע לשרתים ייעודיים, שרתי מיקום משותף, דמי ניהול, דמי התקנה, שמות דומיין שנרכשו, תכניות ושירותים אשר הותאמו אישית למשתמש וכיוצ”ב.
אחריות
57. כלל שירותי החברה, בלי יוצא מן הכלל, ניתנים לשימוש As is (כמות שהם). על כן, מצהיר המשתמש כי בדק את שירותי החברה עובר למועד חתימתו על הסכם השירות ומצא אותם מתאימים לצרכיו.
58. המשתמש מצהיר כי וויתר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה בעניין התאמת השירותים לצרכיו.
59. לשם כך, ניתנים למשתמש 30 ימים להפסיק את השירות ולקבל החזר כספי מלא, בכפוף למפורט בסעיף 55.
60. מתן שירותי החברה כפוף לעבודות תחזוקה שוטפות, שמעצם טבען כרוכות בהשבתת השירותים לפרקי זמן סבירים. לפיכך, מצהיר המשתמש על הסכמתו להפסקות זמניות ו/או הפרעות זמניות במתן השירותים כתוצאה מכשלים טכניים למיניהם ו/או לצורך עבודות תחזוקה שוטפות – וכי לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או עילה לתבוע החזר כספי ו/או פיצוי מכל סוג בגין האמורים לעיל.
61. החברה מתחייבת לפעול במהירות האפשרית בכדי להתגבר על כל תקלה ו/או הפרעה כמפורט לעיל ולהשיב את השירותים לסדרם בהקדם האפשרי. יובהר בשנית, כי אין בתקלות ובאי הסדרים כאמור, כדי להוות עילה לפיצוי ו/או זיכוי ו/או שיפוי ו/או תביעה מצד המשתמש את החברה.
62. חרף הסרת האחריות מעל כתפי החברה, ומכל מקום שהוא, לא תישא החברה בנזקים שגובהם מעל לסכום החודשי ששילם המשתמש לחברה בשלושת החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הנך מצהיר, כי הגבלת אחריות זו מקובלת עליך והיא תוצאה של חלוקת סיכונים בינך ובין החברה.
63. החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל סנקציות בהתאם לתקנון זה, כמו גם להודיע על ביטול ההסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב, 14 ימים מראש. המשתמש מצהיר, כי לא תהא לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה לפיצוי מכל סוג כתוצאה מהטלת הסנקציות בהתאם לתקנון זה, לרבות השעיה ו/או השהייה ו/או מחיקה ו/או סגירה ו/או ביטול חשבון משתמש – כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה.
64. אין בביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מחובת המשתמש לשלם לחברה את התמורה בגין המועדים בהם קיבל המשתמש שירות מהחברה.
65. החברה רשאית לעכב קבצים ו/או תכנים ו/או אתרים עד לפירעון התמורה המגיעה לה מן המשתמש, באופן מלא ולרבות כל שיפוי ו/או פיצוי אשר מגיע לחברה מהמשתמש.
66. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את פרטיו המלאים של משתמש אשר הפר את הוראות החוק, לרשויות המוסמכות מכוח החוק.
67. כאמור בתנאי התקנון לעיל, המשתמש נוטל על עצמו את מלוא האחריות לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למאן דהו, לרבות לחברה עצמה, כתוצאה ממעשיו או מחדליו בהקשר לשימושו בשירותי החברה ו/או להפרת הוראות תקנון זה.
68. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין, וזאת עקב הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או התנאים ו/או שימוש בשירותי החברה ו/או פרסום תכנים וכיוצ”ב.

קניין רוחני
69. החברה היא בעלת הזכויות ובעלת הקניין הבלעדית בכל תוסף ו/או יישום אשר פותח על-ידה וניתן למשתמש לשימוש בלבד בדרך של רישיון לא ייחודי, ובאופן זמני בלבד.
70. המשתמש מתחייב בזאת, שלא להעתיק ו/או להשכל ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או להעניק זכויות ומעין זכויות למאן דהו, בתוספים ו/או ביישומים כמפורט לעיל ובכל קניין רוחני שבבעלות החברה וניתן למשתמש לשימוש בלבד בדרך של רישיון לא ייחודי.

בוררות ושיפוט
71. כל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים תובא בפני בורר, בעל השכלה וידע בדיני האינטרנט ודיני החוזים, אשר מונה על ידי יו”ר לשכת עורכי-הדין לבקשת מי מהצדדים.
72. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
73. כל תדפיס ממוחשב מאת החברה, יהווה ראיה לאמיתות תוכנו בכל הליך משפטי בין הצדדים.
74. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים.
75. תקנון זה הינו חוזה לכל דבר ועניין. בצירוף הזמנת השירות יהווה החוזה מסמך כשר לתביעה בסכום קצוב על פי כל דין. במקרה של אי תשלום ו/או הפסקת תשלום מצד המשתמש – תוכל החברה לתבוע את המגיע לה ברשות ההוצאה אל הפועל ו/או בבית-המשפט (בהתאם לסכום התביעה) בהצגת התקנון והזמנת השירות.
76. האמור בהסכם זה, ממצה את כל אשר מוסכם בין הצדדים. אין תוקף להסכמות שקדמו להסכם זה, הסכמות שנעשו בעל-פה, הליכי משא ומתן וכיוצ”ב. כל שינוי בהסכמת הצדדים ייעשה אך ורק בכתב.